Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016r. Nr 119/1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, A & M ADVICE z siedzibą w Szczecinie informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A & M ADVICE  z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej „ADVICE”
  mająca siedzibę pod adresem: Al. Piastów 59/4 , 70-335 Szczecin. Dane kontaktowe ADVICE: numer telefonu: 91 422 30 30, numer faksu: 91 422 30 35, adres email: advice@advice.com.pl.
 2. ADVICE przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu rozpatrzenia wniosku o usługę finansową;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADVICE i wynikających z zawartych przez ADVICE umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z prowadzeniem działalności w zakresie oferowania usług finansowych;
  3. wykonywania przez ADVICE obowiązków prawnych w zakresie przetwarzania danych na potrzeby promocji i informacji,
  4. marketingu i promocji usług oferowanych przez ADVICE, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f) Rozporządzenia),
  5. organizacji i przeprowadzania szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
 3. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2 i 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. właściwe organy administracji rządowej,
  2. banki, instytucje finansowe i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz inne biura informacji gospodarczej,
  4. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu ADVICE na podstawie zawartej z ADVICE umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz ADVICEi usługi doradcze, prawne, księgowo – podatkowe, audytorskie, konsultingowe, windykacji należności.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 i 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z ADVICE umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące przedawnienia roszczeń oraz archiwizacji lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
  2. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez ADVICE – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych ADVICE – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ADVICE stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. w związku z przetwarzaniem przez ADVICE Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych oraz uzyskania informacji (na podstawie art. 15 Rozporządzenia),
  2. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia),
  3. prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 Rozporządzenia),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 21 ust 2 Rozporządzenia),
  6. prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji interesu Administratora, określonego w pkt. 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (na podstawie art. 21 ust 1 Rozporządzenia),
  7. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia),
 6. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że przepisy szczególne będą zobowiązywały ADVICE do dalszego przetwarzania danych osobowych.
 7. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez ADVICE Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..
 8. dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.
Pozycjonowanie stron Wild Moose | OCP przewoźnika Full Polisa | finanse-24.com.pl